English Version
en
Portugal
pt en
Luxembourg
fr en
Deutschland
de en
Österreich
de en
Nederland
nl en
España
es en
favorite_border
favorieten
icon-cart
Winkelwagen
close
filter_list FILTRER

Catégorie

Marque

Prix

Disponibilté

Avis

Voir les résultats

Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden worden aangegaan tussen:
Enerzijds de onderneming Woodbrass.com, een Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 5.600.000 euro. Registratienummer 422 128 298, Nantes - 1 rue du Charron, 44800 Saint-Herblain. Hierna genoemd "Woodbrass.com" of "Woodbrass".
En anderzijds, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aankoop op de website Woodbrass.com wenst te maken. Hierna genoemd de "klant" of "koper".

Artikel 1 - Onderwerp
Deze verkoopvoorwaarden bepalen zowel de contractuele betrekkingen tussen Woodbrass.com en de koper, als de voorwaarden die van kracht zijn voor alle aankopen via de handelswebsite van Woodbrass.com, ongeacht of de koper een handelaar of een consument is.
De aankoop van een goed of dienst via deze site impliceert dat de koper de algemene voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitzondering van alle andere voorwaarden, met name deze die in de winkel van kracht zijn. Deze hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door Woodbrass.com zijn goedgekeurd.
Woodbrass.com behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval gelden de voorwaarden die van toepassing zijn op de dag waarop de koper de bestelling plaatst.

Artikel 2 - Karakteristiek van de voorgestelde goederen en diensten
De aangeboden producten en diensten zijn deze die in de catalogus op de website van Woodbrass.com zijn gepubliceerd.
Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt.
Woodbrass heeft meer dan 100.000 artikelen op voorraad.
Toch kan het gebeuren dat het aantal bestelde producten het aantal producten op voorraad overschrijdt.
In dit geval zult u via e-mail op de hoogte worden gesteld met de datum van beschikbaarheid van het product.
De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar het is onmogelijk om een perfecte gelijkenis met het aangeboden product te garanderen, in het bijzonder wat betreft de kleuren.

Artikel 3 - Voorraad B
De producten die in de categorie voorraad-B worden verkocht hebben een bijzondere regeling.
Deze artikelen genieten van lagere prijzen in vergelijking met de prijzen die Woodbrass.com gewoonlijk hanteert; deze artikelen werden geselecteerd op basis van de volgende criteria:
Ontvangen producten in onze voorraden met:

• Een beschadigde verpakking
• Een esthetische fout (fout in het lakwerk, krassen, deuken, beschadigde buitenlaag, etc.)
• Zichtbare breuk
• Producten die door klanten zijn geretourneerd:
• Redenen van persoonlijke aard
• Voor een esthetische fout
• Zichtbare breuk

In alle gevallen worden deze materialen onderworpen aan een grondig onderzoek: ze worden gecontroleerd en/of gerepareerd zodat hun functionele eigenschappen opnieuw bevestigd zijn.
Als zichtbare defecten nog aanwezig zijn, worden deze vermeld in de fiche van het artikel, tenzij anders vermeld brengen deze defecten de goede werking van het product niet in gevaar.
Wanneer u goederen en materialen van de categorie voorraad-B koopt, geniet u van een wettelijk herroepingsrecht van 30 dagen.
De termijn voor het verzenden van producten van voorraad B kan worden verlengd met 48 tot 72 uur.
De minderwaardige producten zijn uniek en genieten daarvoor van een specifieke garantie. Indien herstel niet mogelijk is kan het product worden vervangen met een nieuw product, een tegoed dat geldig is voor 1 jaar of een terugbetaling die kan worden uitgevoerd op verzoek van de klant.

Artikel 4 - Tarieven
De prijzen van onze producten die in Europa worden geleverd zijn in Euro inclusief alle belastingen, maar zonder behandelings- en verzendkosten.
De prijzen van onze producten die buiten Europa worden geleverd zijn in Euro exclusief belastingen, behandelings- en verzendkosten. De betaling van de geldende BTW en de douanerechten dient te gebeuren door de klant en in overeenstemming met de lokale douane- en belastingsdiensten.
Woodbrass.com behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die in de catalogus is vermeld op de dag van de bestelling de enige geldige is voor de koper. Elke wijziging in het BTW-tarief kan worden aangerekend in de prijs van goederen of diensten.

Artikel 5 - Beschikbaarheid
De productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op de site van Woodbrass zijn weergegeven en zolang de voorraad strekt.
Bestellingen worden verwerkt na ontvangst van de betaling en naargelang de beschikbaarheid van de producten. In geval van onbeschikbaarheid van een product na het plaatsen van de bestelling, zullen we de koper via e-mail, SMS of brief op de hoogte stellen wanneer het product opnieuw beschikbaar is. In geval van permanente onbeschikbaarheid van het product, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de koper onmiddellijk terugbetaald in geval het bedrag op zijn bankrekeningnummer reeds is afgeschreven.
Voor producten die niet in de magazijnen van Woodbrass op voorraad zijn, zijn de aanbiedingen slechts geldig op basis van de beschikbaarheid bij de leveranciers.
In dit kader wordt informatie over de beschikbaarheid van de producten op het moment van het plaatsen van de bestelling geleverd. Informatie die direct van de leveranciers van Woodbrass komt, kan in uitzonderlijke gevallen fouten of wijzigingen bevatten. Bij onbeschikbaarheid van een product na het plaatsen van de bestelling, licht Woodbrass de koper via e-mail, SMS of brief in, dit onmiddellijk na ontvangst van de informatie door zijn leveranciers. Evenzo is het mogelijk dat het aantal bestelde producten groter is dan het aantal producten in voorraad. In dit geval wordt u per e-mail, SMS of brief ingelicht wanneer uw bestelde product opnieuw beschikbaar zal zijn. In geval van permanente onbeschikbaarheid van het product, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de koper onmiddellijk terugbetaald in geval het bedrag op zijn bankrekeningnummer reeds is afgeschreven.

Artikel 6 - Bestelling
Op het internet: www.woodbrass.com
Of telefonisch door te bellen naar het nummer dat op de website is vermeld
De koper, die een product of dienst wilt kopen, moet verplicht:
- Het identificatieformulier invullen waarop hij alle gevraagde gegevens en alle informatie die nodig is voor de levering (inclusief de toegangscodes tot gebouwen) levert.
Het wachtwoord dat het mogelijk maakt om toegang tot zijn account te krijgen is strikt persoonlijk. Tijdens elk bezoek, bij het toegang verkrijgen tot persoonsgegevens in de sessie, of bij het plaatsen van een bestelling, dient de klant zich te identificeren door middel van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, waarbij nader is bepaald dat deze niet dient om een betaling uit te voeren.
- Vul het online bestelformulier in door alle referenties van de gekozen producten en diensten te geven;
- Bevestig de bestelling na controle;
- Voer de betaling uit volgens de genoemde voorwaarden;
De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning van een perfecte kennis en verklaring van afstand van zijn eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden.
Alle ingevoerde gegevens en de geregistreerde bevestiging gelden als bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde handelingen.
Woodbrass.com zal via e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling sturen.

Woodbrass.com kan niet ter discussie worden gesteld en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebeurtenissen die buiten haar controle, met inbegrip van overmacht, plaatsvinden en waardoor de online bestelling wordt vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt.
Bepaalde bestellingen kunnen aanvullende verzoeken aan de klant met zich meebrengen. In dit geval wordt de klant via e-mail of telefoon op de hoogte gebracht om bewijsstukken te sturen alvorens een definitieve bevestiging van zijn bestelling te verkrijgen. Woodbrass.com behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren in geval van het niet ontvangen van de nodige bewijsstukken of het ontvangen van niet-conforme documenten.

De bestelling van de klant kan om enigerlei reden worden geannuleerd door Woodbrass.com, met inbegrip van gebrek aan informatie die nodig is om de levering te kunnen uitvoeren. De klant zal hiervan door Woodbrass.com op de hoogte worden gesteld.

Artikel 7 - Betalingsvoorwaarden:
De betaling voor de gemaakte aankopen op de website Woodbrass.com wordt bij bestelling uitgevoerd, naargelang de keuze van de koper:
- Met bankkaart, VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS
Betalingen met de bankkaart worden gedaan via een beveiligd systeem dat gebruik maakt van het SSL (Secure Socket Layer) protocol, zodat de verstuurde informatie wordt versleuteld door middel van software en geen enkele derde de informatie kan lezen tijdens de overdracht via het netwerk.
- Via overschrijving :

Wij vragen u om het bestelnummer duidelijk te vermelden in het mededelingenveld van uw bankoverschrijving. U kunt gebruikmaken van de onderstaande bankgegevens
rekeninghouder: Woodbrass.com
IBAN: FR76 3000 3032 1100 0200 7177 828
BIC: SOGEFRPP

Aangezien we al 15 dagen niets van u gehoord hebben, moeten we ze helaas annuleren.

De kosten van de overschrijving zijn ten laste van de koper.
- Via PayPal
PayPal is een onderneming die een betalingsservice biedt op het internet, waardoor een gebruiker betalingen via het internet door middel van een e-mailadres kan uitvoeren, zonder zijn creditcardgegevens bij elke transactie te moeten verstrekken.
- Via een Woodbrass cadeaubon
De koper kan op de betalingspagina de code(s) op de cadeaubonnen.
De koper kan het resterende bedrag van de bestelling betalen met een regeling naar keuze indien het bedrag van de bestelling het bedrag van de cadeaubon(nen) overschrijdt. De waarde van een bon moet volledig worden gebruikt.
De Woodbrass.com cadeaubonnen zijn een jaar geldig.
De bestelling van de klant wordt als aanvaard beschouwd na bevestiging van de betaling en validatie door Woodbrass.com. De goederen blijven eigendom van Woodbrass.com tot de volledige vereffening van de factuur.
Elke vereffening na de datum waarop de betaling van de transactie dient te gebeuren kan leiden tot boetes wegens tijdslimietoverschrijding zonder enige voorafgaande ingebrekestelling. Het bedrag van deze boetes is gelijk aan drie keer de wettelijke rente. De aanvaarding van het pakket leidt in geval van laattijdige betaling automatisch, naast de boetes wegens tijdslimietoverschrijding, tot de facturering van administratieve kosten voor de laattijdige invordering van de factuur die kunnen oplopen tot 15%, met een minimum van 20 euro.

Artikel 8 - Levering
8.1 Algemeen
De klant stemt ermee in om tijdens de bestellingsprocedure alle informatie die nodig is voor de levering te verstrekken om een goede afwikkeling te garanderen. De klant moet een telefoonnummer opgeven die de vervoerder gedurende de dag kan bereiken. Met een e-mailadres kunt u ook vooraf worden verwittigd van de levering van de bestelling. De klant stemt ermee om, voor zichzelf of voor de ontvanger van de bestelling, de levering van de goederen aan te nemen op het adres dat hij tijdens de bestelling heeft opgegeven. Bij levering dient de klant of de ontvanger van de goederen, indien er naar wordt gevraagd, zijn identiteit te bewijzen. De klant gaat akkoord, na het openen en controleren van de inhoud en de pakketten in het bijzijn van de vervoerder, om het ontvangstbewijs die door de vervoerder wordt voorgelegd te ondertekenen. In geval van schade, niet-conforme levering, beschadigde verpakking of defect product, raadpleeg het artikel "Retourbeleid".
De levering omvat niet de ingebruikname van de apparatuur.

8.2 Verzending en leveringstermijn
De aangegeven verzendingstermijn van de bestelling is exclusief de transporttijd en alleen op werkdagen.
Bij betaling via overschrijving wordt de bestelling verwerkt na ontvangst van betaling. De geldende termijn start in dit geval vanaf de dag van ontvangst van betaling en kan dus anders zijn dan de termijn aangegeven op de dag dat de bestelling werd geplaatst.

In geval van een gekende verlenging van de leveringstermijn, verbindt Woodbrass.com zich ertoe de klant zo spoedig mogelijk en met alle middelen te informeren, zodat de klant vervolgens kan kiezen voor het behoud of een volledige of gedeeltelijke annulering van de bestelling. De leveringstermijn zal in geen enkel geval leiden tot de betaling van een schadevergoeding en interesten aan de klant of eventuele dienstverleners.

In geval van een vertraging met de verzending, zal een e-mail naar de klant worden verstuurd. In dit geval, zolang het product niet werd verzonden, kan de klant een terugbetaling in de vorm van een saldo vragen, die binnen de 48 uur op zijn klantenaccount zal worden gecrediteerd. Dit saldo is geldig voor zes maanden vanaf de datum van uitgifte. Indien de klant een terugbetaling wenst, wordt er binnen de 15 dagen volgend op de uitgifte van dit saldo een cheque of overschrijving voor het bedrag van het product verzonden.

8.3 Deelnamekosten voor het klaarmaken en verzenden

De verzendingskosten worden berekend vóór de definitieve bevestiging van de bestelling door de klant
Alle levertijden en kosten afhankelijk van het land van bestemming vindt u hier.

8.4 Mogelijke leveringsmethoden

- Standaard levering
Levering van maandag tot en met vrijdag
De levering omvat geen opvolging of leveringstermijn. In geval van afwezigheid, zal het pakket worden achtergelaten in de brievenbus. Anders zal een kennisgeving van doorgang worden achtergelaten in de brievenbus. Het pakket kan vervolgens worden opgehaald op het postkantoor dat op de kennisgeving is vermeld.


- Express levering
De levering wordt van maandag tot en met vrijdag uitgevoerd door onze internationale partners.De klant ontvangt zijn pakketten binnen 3-5 werkdagen. Een bestelling die wordt ingevoerd vóór 12u wordt dezelfde dag nog verwerkt (afhankelijk van de beschikbaarheid van het/de product(en)).


- Levering van volumineuze producten (meer dan 30 kg):
In geval van volumineuze producten - waaronder elektrische piano's - moet de koper eerst de grootte van de toegang (deur, lift, trappenhuis ...) controleren. Leveringen vinden plaatsen tot aan de drempel van het bestemmingsadres, als het toegankelijk is voor het voertuig dat de producten levert. De bestuurder is niet verplicht om de goederen te leveren aan een persoon die niet op het gelijkvloers woont.
Tijdens het maken van de afspraak, kan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering van deze volumineuze producten echter aanbieden om de levering door meerdere mensen te laten uitvoeren, dit zorgt wel voor extra kosten voor de klant en dient met het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering te worden geregeld. Als de klant deze optie weigert en beslist om de bezorger te helpen, zal de bezorger niet helpen bij het monteren van het artikel en het vervolgens op het gelijkvloers plaatsen.

Artikel 9 - Retourbeleid
9.1 Pakketten die niet door de dienstverrichter worden geleverd:

In geval van een bevestigde verklaring van verlies van het pakket door onze vervoerder, stellen we voor om, afhankelijk van de aard van het product, de beschikbaarheid en wens van de klant, het oorspronkelijk besteld product of een vervangingsproduct met dezelfde karakteristieken te verzenden.

Het onvermogen om aan de klant te leveren door zijn persoonlijk handelen (niet op het moment van levering aanwezig, geen afhaling van het pakket na kennisgeving van doorgang...) leidt tot verlies aan deelname tot de verzendingskosten.

In geval de klant niet wenst om het oorspronkelijk besteld product of een vervangingsproduct met vergelijkbare karakteristieken te ontvangen, wordt het saldo binnen de 48 uur na ontvangst van het pakket door Woodbrass.com op uw klantenaccount gecrediteerd. Dit saldo is geldig voor 1 jaar vanaf de datum van uitgifte.

9.2 Transportschade:
Dit omvat beschadigde pakketten, gebroken pakketten en ontbrekende of beschadigde producten.

De klant meldt zijn specifieke bevindingen op het aantekeningenblad, laat dit ondertekenen door de bezorger en bewaart een kopie van het document. Als het product beschadigd is, moet de klant het pakket weigeren en zijn bevindingen op de leveringsbon noteren (pakket geweigerd want geopend of beschadigd tijdens de levering, geef de schade nauwkeurig aan).

Deze bevindingen moeten zeer nauwkeurig zijn beschreven. De woorden "onder voorbehoud uitgepakt" is geen specifieke bevinding en heeft GEEN ENKELE JURIDISCHE WAARDE. Het is aldus van essentieel belang om de staat van de verpakking en/of het product nauwkeurig te beschrijven, en de schade nauwkeurig aan te geven. (Bijvoorbeeld: Geluiden van breuk, open pakketten, beschadigde, gescheurde of ingedeukte verpakking in de rechter onderhoek, product aan de linkerkant bekrast of ingedeukt, pakket geweigerd want geopend of beschadigd bij levering, ...). De klant moet deze bevindingen tevens per aangetekende post aan de vervoerder ten laatste binnen 48 werkuren na ontvangst van het/de artikel(en) bekrachtigen, en een kopie van deze brief sturen naar: Woodbrass.com - SAV - 1, rue du Charron 44800 SAINT-HERBLAIN - FRANKRIJK, met verwijzing naar de aantekeningen die op de leveringsbon zijn vermeld. Opgelet: Het controleren van de staat van het product wordt geacht te zijn gedaan eenmaal de leveringsbon is ondertekend.
Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs, zonder specifieke aantekeningen, en het aanvaarden van de producten, bevestigt de klant de ontvangst van de goederen in een goede staat.
Na ontvangst en aanvaarding van het pakket door onze diensten stellen we voor om, afhankelijk van de aard van het product, de beschikbaarheid en wens van de klant, het oorspronkelijk besteld product of een vervangingsproduct met dezelfde karakteristieken te verzenden.

In geval de klant niet wenst om het oorspronkelijk besteld product of een vervangingsproduct met vergelijkbare karakteristieken te ontvangen, wordt het saldo binnen de 48 uur na ontvangst van het pakket door Woodbrass.com op uw klantenaccount gecrediteerd. Dit saldo is geldig voor zes maanden vanaf de datum van uitgifte. Als de klant een terugbetaling wenst, wordt een cheque of overschrijving voor het bedrag van het product binnen de 15 dagen na aanvaarding van de retour verzonden.

9.3 Levering is niet in overeenstemming met de bestelling wat betreft de kwaliteit of kwantiteit:
De klant moet het contactformulier invullen vanaf zijn klantenaccount > Mijn account> Klantenservice "Ik heb een technisch probleem met het product"


9.4 Beschadigde verpakking, defect product:

De klant moet het contactformulier invullen vanaf zijn klantenaccount > Mijn account> Klantenservice "Ik heb een technisch probleem met het product"
.

De klant zal na 48 tot 72 uur een bevestiging voor een standaard omruiling ontvangen, mist naleving van de retourvoorwaarden.

De retour van de producten dient te gebeuren in de OORSPRONKELIJKE VERPAKKING, in een perfecte staat, vergezeld van alle toebehoren en handleidingen, alsmede met een naar behoren ingevuld formulier dat door de klantenservice is geleverd. Onvolledige, beschadigde, gebruikte of vuile geretourneerde producten kunnen niet worden omgeruild en maken het voorwerp uit van een betalende reparatie die niet door de garantie wordt gedekt.

Elke niet gerechtvaardigde retour (niet bewezen defect, defect te wijten aan verkeerd gebruik) zijn voor rekening van de klant: reparatiekosten (uurtarief) en retour van de goederen.
Retours kunnen alleen worden uitgevoerd na goedkeuring door de klantenservice. De klant heeft 30 dagen de tijd om de goederen te retourneren. Na deze termijn zijn de kosten van de retour ten laste van de klant.

Retours vanuit het buitenland worden terugbetaald onder de vorm van een saldo met een geldigheid van één jaar en met een maximum bedrag van 40€.

9.5 Intrekking en recht op retour
Kopers, niet-professionele natuurlijke personen, kunnen genieten van een herroepingstermijn van dertig dagen vanaf de levering van hun bestelling om het product zonder enige sanctie naar de verkoper voor omruiling of terugbetaling te retourneren.
Alle artikelen kunnen het voorwerp zijn van omruiling of terugbetaling binnen de wettelijke termijn. Retours van software zijn echter niet toegestaan eenmaal de verzegeling is verbroken.
Uit hygiënische redenen worden dozen met rietjes, mondstukken, tuiten en alle aanverwant toebehoren geleverd in een verzegelde verpakking. Retours van deze producten zijn niet toegestaan eenmaal de verzegeling is verbroken.
De datum van ontvangst van het geleverde product dient als begin van de termijn van dertig dagen. In geval van een bestelling van meerdere producten, begint de termijn te lopen vanaf de ontvangst van het laatst geleverde product.
De retourkosten zijn ten laste van de klant.
Er wordt geen enkele verzending onder rembours aanvaardt, om welke reden dan ook.

Download het retourformulier

De retour van de producten dient te gebeuren in de OORSPRONKELIJKE VERPAKKING, in een perfecte staat, vergezeld van alle toebehoren en handleidingen, alsmede met een naar behoren ingevuld formulier dat door de klantenservice is geleverd. Onvolledige, beschadigde, gebruikte of vuile geretourneerde producten kunnen niet worden omgeruild en worden teruggestuurd op de kosten van de klant.
De terugbetaling van de producten wordt uitgevoerd binnen een termijn van maximaal 14 dagen na ontvangst van het bewijs van verzending door de klant of, bij gebrek daaraan, na de daadwerkelijke ontvangst van het pakket door ons. De terugbetaling gebeurt via creditering op de bankrekening van de klant.

Artikel 10 - Garanties
10.1 Contractuele garantie
In aanvulling op de wettelijke garanties, waarborgt Woodbrass.com al haar klanten een contractuele garantie van drie jaar op de producten die met de vermelding '3 jaar garantie' zijn gemarkeerd.
Deze garantie die door Woodbrass wordt aangeboden geldt niet voor:
- vervanging van verbruiksgoederen (batterijen, lampen, zekeringen, slijtage van opname- en leeskoppen, ...),
- toebehoren, luidsprekers, tweeters, fader en crossfader, étuis en hoezen, behalve in bijzondere gevallen
- ongepast of verkeerd gebruik van de producten. We bevelen aldus aan om de gebruiksaanwijzing die met de producten is meegeleverd grondig door te lezen,
- schade veroorzaakt door een tussenkomst van een reparateur die niet door Woodbrass is erkend
- schade ten gevolge van een externe oorzaak (bijvoorbeeld, ongeval, schok, blikseminslag, een stroomschommeling, wijziging in temperatuur en/of vochtigheidsgraad...)
De meeste merken regelen en beheren de dienst na verkoop van hun producten rechtstreeks met de consument. Daarom zal onze dienst na verkoop de klant meteen doorsturen naar het erkende servicecentrum zodat het product kan worden gerepareerd. Alle benodigde details zullen aan de klant worden verstrekt, zodat hij in direct contact komt met het servicecentrum.

Andere merken vereisen dat het product door de verkoper wordt ontvangen voordat het naar het servicecentrum wordt verzonden. De klant heeft 30 dagen om de goederen te retourneren.
Na deze tijd zal de retours voor zijn rekening zin. Retours vanuit het buitenland zullen worden terugbetaald in de vorm van een tegoed van maximum € 40.
De toepassing van de garantie van Woodbrass.com gebeurt door het repareren van het beschadigde product. In geval het product niet kan worden gerepareerd, zal Woodbrass.com het product vervangen door een product met gelijksoortige karakteristieken of een terugbetaling onder de vorm van een saldo uitvoeren. Een terugbetaling van het product op verzoek van de klant maakt een einde aan de contractuele garantie.

10.2. De garantie-uitbreidingen van Woodbrass

In aanvulling op de wettelijke en contractuele garanties van 3 jaar biedt Woodbrass voor bepaalde producten een uitbreiding van de garantie tot 5 jaar, waardoor de contractuele garantie met 2 jaar kan worden verlengd, voor een totaal van 5 jaar garantie.
In het geval van een defect dekt de uitgebreide garantie van Woodbrass arbeid, defecte onderdelen en transportkosten heen en terug. Indien het product niet kan worden gerepareerd, zal Woodbrass een het product vervangen met een product met dezelfde kenmerken of een terugbetaling uitvoeren in de vorm van een tegoed dat 1 jaar geldig blijft. De gevraagde terugbetaling van het defecte product door de klant beëindigt de garantie-uitbreiding.
De garantie-uibreiding heeft geen betrekking op de volgende gevallen:
- de vervanging van verbruiksgoederen (bijvoorbeeld: batterijen, lampen, zekeringen, slijtage van opname- of leeskoppen, kabels, lampen van een voorversterker en voeding ...) - accessoires, behalve in bijzondere gevallen
- abnormaal of oneigenlijk gebruik van het product. Wij nodigen u uit om in dit verband zorgvuldig de handleiding van de producten te lezen,
- schade die te wijten is aan de tussenkomst van een hersteller die niet wordt erkend door Woodbrass
- schade als gevolg van een externe oorzaak aan het apparaat (bijvoorbeeld: ongeval, schok, blikseminslag, een stroomschommeling...)
De meeste merken regelen en beheren de dienst na verkoop van hun producten rechtstreeks met de consument. Daarom zal onze dienst na verkoop de klant meteen doorsturen naar het erkende servicecentrum zodat het product kan worden gerepareerd. Alle benodigde details zullen aan de klant worden verstrekt, zodat hij in direct contact komt met het servicecentrum. Andere merken vereisen dat het product door de verkoper wordt ontvangen voordat het naar het servicecentrum wordt verzonden. Onze dienst na verkoop zal een retournummer genereren. De klant heeft 30 dagen om de goederen te retourneren.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
De verkoper is gedurende het online verkoopproces slechts gebonden aan een inspanningsverplichting; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals het verlies van gegevens, hacking, virussen, onderbreking van de dienst of andere onvrijwillige problemen.
Woodbrass.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-uitvoering van de afgesloten overeenkomst in geval van overmacht , in het bijzonder in geval van een volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten of vervoersmaatschappijen, of rampen veroorzaakt door overstromingen of brand. Voor wat betreft producten die voor professionele doeleinden worden gekocht; Woodbrass.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade als dusdanig, bedrijfsverliezen, winstderving, schade of kosten die zich kunnen voordoen.
De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid wat betreft de keuze en aankoop van een product of dienst. Het geheel of gedeeltelijk ontbreken van de mogelijkheid om de producten te gebruiken als gevolg van incompatibiliteit van het materiaal kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, terugbetaling of aansprakelijkheid van Woodbrass.com, behalve in geval van een gevonden verborgen gebrek, non-conformiteit, defect of uitoefening van het herroepingsrecht.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom
Alle elementen van de website Woodbrass.com zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van Woodbrass.com SAS.
Geen enkele persoon mag elementen van de website volledig of gedeeltelijk reproduceren, verhandelen, verdelen of gebruiken voor welk doel dan ook, via software, beeld of geluid.
Elke enkele link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Woodbrass.com.

Artikel 13 - Eerbied voor de privacy
In overeenstemming met de wet betreffende informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, kunnen de persoonlijke gegevens van de kopers worden onderworpen aan een geautomatiseerde verwerking.
De door de klant verstrekte informatie mag alleen door Woodbrass.com worden gebruikt. Woodbrass.com verbindt zich ertoe geen persoonlijke gegevens die personen op haar website achterlaten aan derden over te dragen. Deze gegevens zijn vertrouwelijk.
De gebruikers hebben tevens recht op inzage en rectificatie van hun gegevens, conform de wet van 6 januari 1978.

Artikel 14 - Archivering - Bewijs
Woodbrass.com archiveert de bestelbonnen en facturen op een veilig en duurzaam medium om een betrouwbare kopie te behouden. De geautomatiseerde registers van Woodbrass.com worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Artikel 15 - Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een betaling exlusief BTW
Als uw bedrijf is gevestigd in een ander land van de Europese Unie dan Frankrijk en als u Woodbrass.com een geldig intracommunautair BTW-nummer geeft van het land binnen de Europese Unie waar uw bedrijf is gevestigd, rekent Woodbrass.com geen BTW over het bedrag van uw bestelling aan.
Dit geldig intracommunautair BTW-nummer werd geleverd door een bevoegde belastingautoriteit en u dient kennis te nemen van de hieronder gestelde voorwaarden en deze aanvaarden:
- U verklaart en garandeert dat het intracommunautair BTW-nummer dat u aan Woodbrass.com hebt verstrekt overeenstemt met uw bedrijf en dat dit bedrijf is gevestigd in een land van de Europese Unie;
- U verklaart en garandeert dat alle bestellingen die via uw account werden geplaatst door uw bedrijf werden uitgevoerd met het BTW-nummer dat u aan Woodbrass.com hebt verstrekt;
- U verklaart en garandeert dat het BTW-nummer en alle andere informatie die u aan ons hebt verstrekt actueel, juist en nauwkeurig is en dat u ons onmiddellijk op de hoogte zult stellen van eventuele wijzigingen of updates van deze informatie;
- Woodbrass.com behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen en om bevestiging van de geldigheid van de informatie over uw account (waaronder uw intracommunautair BTW-nummer) aan u of een bevoegde instantie te vragen, zover wet dit toelaat. U geeft de uitdrukkelijke goedkeuring aan Woodbrass.com om deze informatie bij de betrokken instanties te halen en te verzamelen. U stemt er tevens mee in om Woodbrass.com alle informatie over uw account bij het eerste verzoek van Woodbrass.com te verstrekken;
- Woodbrass.com zal de bestelling annuleren in geval het verstrekte BTW-nummer ongeldig blijkt te zijn of in geval er geen bewijsstukken voor vrijstelling worden geleverd.

Article 16 – Een Woodbrass PRO account openen
Bij elke opening van een Woodbrass PRO account op Woodbrass.com, verbindt de klant zich ertoe om de volgende informatie die vereist is voor een eerste bestelling te verstrekken:
Voor bedrijven:
- BTW-nummer
- SIRET-nummer
- Een kbis¬- uittreksel van maximaal 6 maanden oud via fax of post/ e-mail.
- Een verklaring van accountgegevens (RIB)
Voor verenigingen:
- Kopie van de statuten
- Een verklaring van accountgegevens (RIB)
Daarnaast moet de klant bij elke bestelling de volgende gegevens verstrekken:
- Een professioneel e-mailadres
- Een vast telefoonnummer (werk of thuis) of mobiel telefoonnummer waarop hij/zij te bereiken is tijdens de normale openingsuren. Woodbrass.com behoudt zich het recht voor om aanvullende inlichtingen en een bevestiging te vragen over de geldigheid van de informatie met betrekking tot uw account bij u of bij een bevoegde autoriteit als de wet dat toestaat. U geeft uitdrukkelijk toestemming aan Woodbrass.com om de informatie te verkrijgen bij de bevoegde autoriteiten. Daarnaast gaat u akkoord om Woodbrass.com informatie over uw account te verstrekken wanneer daartoe wordt verzocht door Woodbrass.com;
Woodbrass.com zal de bestelling annuleren indien de verstrekte informatie ongeldig is of als de bewijsstukken niet worden verstrekt.
Ten slotte moeten de precieze coördinaten van de persoon met wie Woodbrass.com contact moet opnemen ook worden verstrekt.

Artikel 17 - Geschillenbeslechting
Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.